Biegły tłumacz i nauczyciel języka francuskiego Andrzej Bajko

Tłumaczenia z języka francuskiego

 • tłumaczenia zwykłe
 • tłumaczenia przysięgłe
 • tłumaczenia specjalistyczne:
  • techniczne
  • ekonomiczne
  • medyczne
  • prawnicze
  • literackie
 • tłumaczenia ustne symultaniczne

Korepetycje języka francuskiego

 • przygotowanie do matury
 • nauczanie pracowników
 • lekcje indywidualne i grupowe

Specjalizacja, tłumaczenia francuskiej prozy i poezji

Zachęcam do współpracy wydawnictwa i osoby prywatne. Doskonała interpretacja literatury na język polski.

Francuskie gazety. Tłumaczenia literatury francuskiej Andrzej Bajko.

REGULAMIN

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy pomiędzy Andrzej Bajko, zwanym dalej Wykonawcą, a podmiotami gospodarczymi albo osobami fizycznymi, zwanymi dalej Zamawiającym dotyczące realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zleconych usług.
 • Zlecenie usługi następuje przez złożenie pisemne - osobiście w biurze Wykonawcy, bądź za pośrednictwem faksu, poczty, lub poczty elektronicznej, po ustaleniu przez Strony warunków - dyspozycji na wykonanie usługi tłumaczenia wraz z podaniem danych kontaktowych Zamawiającego. Złożenie Zlecenia powinno nastąpić w dzień roboczy do godziny 16.00, w przypadku późniejszego złożenia Zlecenia termin realizacji jest liczony od dnia następnego. Złożenie Zlecenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przyjęte Zlecenie przy zachowaniu najwyższej staranności. Zamawiający zobowiązuje się odebrać wykonane Zlecenie oraz zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i w sposób uzgodniony przez Strony.
 • Tłumaczenia rozróżniamy: przysięgłe i zwykłe. W przypadku tłumaczenia przysięgłego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131) za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1 125 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. W przypadku tłumaczeń zwykłych (wszystkie inne bez pieczątek tłumacza przysięgłego) za jedną stronę obliczeniową uważa się 1 800 znaków razem ze spacjami.
 • Minimalną jednostką obliczeniową jest jedna strona.
 • Wynagrodzenie za wykonaną usługę jest obliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem po wykonaniu tłumaczenia na podstawie zawartej w nim ilości znaków. Liczba stron tekstu źródłowego może być różna od ilości stron tekstu przetłumaczonego.
 • Tłumaczenia wykonane w dniu złożenia zlecenia, czyli w trybie ekspresowym + 100% ceny tłumaczenia, a w trybie pilnym + 50% ceny tłumaczenia.
 • Reklamacjeprzetłumaczonego tekstu będą przyjmowane do dwóch tygodni po odebraniu tekstu. Korekta, usunięcie wad zostanie wykonane na koszt Wykonawcy w jak najszybszym terminie. W przypadku gdy wady usługi były wynikiem wadliwego materiału dostarczonego przez klienta Wykonawca nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych związanych z tą usługą.
 • Klauzula poufności. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu na potrzeby prawidłowego zrealizowania Zlecenia przez Zamawiającego. Informacje takie mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom pracującym bezpośrednio nad realizacją danego tłumaczenia.